ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่!   ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบได้ที่นี่! 

Jump to content
2
  • 1
Kru Ton

รวมการออกเสียงคำ 1-105

Question

การออกเสียง1-60 ครับ

 

Note 1: เวลาคำถูกใช้ในวลี&ประโยค เสียงจะมีเปลี่ยน เพราะจะมีการเชื่อม หรือกร่อนนะครับ เขาเรียกว่า connected speech/linking sounds และยังมีเรียกอีกหลายๆๆชื่อ แต่อย่าพึ่งไปกังวลมากครับ ผมและK. Andrew อยากให้เป็นPost แนะนำการออกเสียงที่อ่านง่ายสุด

 

Note 2: ต้องเน้นย้ำเสมอว่า อักษรไทยที่ให้ในPronunciation lessons นอกจากจะให้เห็นภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายสุด แต่ผมพยายามให้ใกล้เคียงสุด อักษรไทยไม่สามารถให้เสียงถูกต้อง 100% อาจใกล้เคียงสุดๆ + เขียนออกมาเป็นคำอ่านไทยไม่ได้ จึงต้องฟังเยอะๆ+พูดออกมา Listen a lot+ Speak up คู่กันไปด้วยครับ

 

1. Rapidly แร้พผิดหลี่

2. People พี้โผล่(เล่อะ เบาๆ)

3. Season ซี้สึ่น(เน่อะ)

4. Succeed สักซีดดด(เด่อะ)

5. Never เน้เฝ่อะ เสียง v โทนเสียงเทียบกับ เหว่อะ

6. Economy อิ่โค้เหน่อะหมี่

7. Children ชิ้วเหล่อะดรึ่น(เหน่อะ) มีเสียง light l แทรก เหมือน child

8. Answer อ้าน/แอ้นเส่อะ(r)

9. Picture พิ้คเฉ่อร

10. Excellent เอ้กสึ่หลึ่น(เท่อะ)

11. Person เพ้อรสึ่น(เหน่อะ)

12. Exciting เอ่กไซ้ถิ่ง/ดิ่ง

13. Thousand ฑ้าวซึ่น(เด่อะ) เสียง th แลบลี้นออกมานิดนึง ใช้ฟันบน-ล่างทาบลงบนลิ้น แล้วพ่นลมออกเบาๆ จะเป็นเสียง เฑ่อะๆๆๆๆ แล้วลองเสียง think พอออกเสียงthink จบ ฟันบน-ล่างจะออกจากการประกบบนตัวลิ้นทันทีครับ

14. Purpose เพ้อรพึ่สส

15. Different ดิ้ปเฟรึ่น(เท่อะ)

 

Note 3.: ใช้อักษรไทย+วรรณยุกต์ไทย เพื่อความง่าย ขอให้ฟังเสียง A-Z จริงๆครับ

 

 16. Crisis ไคร้สิส

17. Industry อิ่นดั้สถี่/ดิ่

18. Parent แพ้หรึ่นท

19. Urgent เอ๊อจึ่นท

20. Downfall ด้าวฝ่อ(เล่อะ)

21. Spending สสสเป้นดิ่ง

22. Declare ดิ่แครรรร

23. Passion แพ้ฉึ่น

24. Diverse ได่เวิ้ส (uk), ดิ่เวิ้ส(AmE)

25. Narrow แน้โหร่

26. Profit พร้อฟิ่ท(เถ่อะ)

27. Performance เพร่อะฟ้อรหมึ่นสสส

28. Outstanding เอ้าสแต้นดิ่ง

29. Enormous อื่น้อหมึ่ส

30. Foundation ฝ่าวเดฉึ่น( เหน่อะ)

การออกเสียง 31- 45

31. Empty เอ้มถี่/ดิ่

32. Village ฝิ้ลเล็จ(เจ่อะ) เสียง V & เสียง J เจ่อะ

33. Japan เจ่อะแพน(เหน่อะ)

34. Business บิ้สเหน็ส เสียงsตัวแรกให้ควบสั้นเป็นเสียงเดียวกัน ไม่ใช่ เส่อะนะครับ

35. Dinner ดี้(น)เหน่อะ

36. Strategy สตร้าถิ่จี่

37.University อยู่หนิ่เฝ้อสิ่ถี่/ดิ่ เสียง V อย่าลืมนะครับ

38. Thailand ท้ายหลึ่น(เด่อะ)

39. Three ฑรีรร

40. Tree ทรี

41. Think ฑิ้งค(เค่อะ) th ให้นำฟันบน&ล่างประกบเบาๆที่ลิ้นที่ยื่นออกมาจากปากเล็กน้อย แล้วพ่นลมเบาๆ ออกเสียง ท พอจบการออกเสียง ฟันของคุณจะกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติครับ

42. Desire ดิ่ทรายเอ่อรรร

43. Requirement หรี่คว้ายหมึ่น(เถ่อะ)

44. Actually แอ้คฉั่วหลี่

45. Representative เร่พผริ่เซ้นเถอะถิ่ฟ(V) การออกเสียง

46-60

46. August อ๊อเกิสท(st เส่อะเท่อะ ต้องควบเสียงนะครับเบาๆ)

47. Subsequently ซั้บสิ่เคว้น(เท่อะ เบาๆ)หลี่ 48. Extinction เอ่กสติ้งฉึ่น(เหน่อะ)

49. Standard สแต้นเดิ่ด(เด่อะ)

50. Inform อิ่นฟ้อรม(เหม่อะ) เสียง or ต้องมีเคลือบRครับ

51. Germany เจ๊อหมึ่นหนี่

52. Effectively เอ่ะ/อิ่เฟ้คถีบหลี่ 53.Music มิ้วสิ่ก(เค่อะ)

54. Environment เอ่นไฝ้เหรึ่นหมึ่น(เถ่อะ) เสียงV ไฝ้

55. Disappointment ดิ่สเส่อะพ้อยหมี่น(เท่อะ/เถ่อะ)

56. Analysis เอ่อะแน้เหล่อะสิ่สส

57. Authentic อ่อเฑ้นถิ่ค(เค่อะ) เสียง th เหมือน think

58. Failure เฟ้เหรี่ย(เหร่อะ) เสียงF ด้วยนะครับ F แผงฟันบนจิกลงต่ำเบาๆที่ด้านในริมฝีปากล่าง แล้วพ่นลม เฟ่อะๆๆๆ ครับ จะได้เสียงFฝรั่ง

59. Nepal เหน่อะพอ(เหล่อะ)

60. Final ฟ้ายหน่อ(เหล่อะ) ................

 

Kru Ton 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 1

คำ 61-75

61. Nervous เน้อรหวึ่ดสส

62. Risky หริ้สกี่

63. Intensify อิ่นเท้นสิ่ฟายอิ(อิเบาๆ)

64. Producer โผร่ดิ้วเส่อะรรร

65. Ocean โอ๊ฉึ่น(เหน่อะ)

66. Justice จั้สทิ่สสส

67. Apple แอ้ะเป่อ(เหล่อะ ดสียงDark l หนักเเละเค้นตัวLนิดหน่อย)เสียง a แบบสั้นนะครับ แอ่ะแต่เน้น

68. Salad แซ๊หลึ่ด(เหล่อะ)

69.Preparing ผริ่แพ้หริ่ง

70. Finland ฟิ้นหลึ่น(เด่อะ) เสียงF

71. Police ผ่ะหลิ้ส

72. Delay ดิ่เล(อื)

73.Attractive แอ่ท/อึ่ทแทร้คถีฟ/ดิ่ฟ(V)

74. Memory เม้มโหม่ะหรี่

75. Realize/se หรี้หล่ายซซ ............

76-90

76. Consultant คึ่นเส้า(เล่อะ เบาๆ)ทึ่น(เถ่อะ)

77. Despair ดิ่สแปรรร

78. Judgement จั๊จหมี่น(เถ่อะ)เสียงJ&M ต้องชัดนะครับ

79. Speak สสสปีค(เค่อะ)

80.Examination เอ่ก/อิ่กแซมหมิ่เนฉึ่น(เน่อะ)

81. Challenge ช้าหลึ่นจ(เจ้อะ) เสียง Ch ช้างหนักกว่าช. ช้างไทย ลากและลงเสียงช. ช้างหนักนิดนึง+มีลมพ่นแทรกนิดๆ เสียง ge=J เก่อะ จิกแผงฟันหน้าประกบแผงฟันล่าง ออกเสียง เจ่อะๆๆ

82. Inside อิ่นส้าย(เด่อะ)

83. Insightful อิ่นส้ายฟู่(เหล่อะ) เสียงful คล้ายๆสระอุ แต่ผมใช้ ฟู่ ถ้าฟุ จะไม่ตรงนัก เทียบเสียงกับไทยว่า ปู่หรือขู่ แล้วเปลี่ยนป&ข เปลี่ยนเป็น ฟ.ฟันฝรั่ง ฟู่

84. Hazy เฮ้สี่

85. Colour ค่ะเหล่อะรรร

86. Large ล่าาจ(เจ่อะ)

87.Eight เอ็ท(เถ่อะ) ต้องลากเสียงเอๆๆๆนิดนึง(1-2 วินาที)ก่อนกระชับจบเป็นเอ็ท

88. Important อิ่มพ้อรทึ่น/อึ่น(เถ่อะ) บางที่ในอเมริกา ไม่ออกเสียงt นะครับ เป็นอึ่นท เพราะ nt คนอเมริกันส่มารถงดออกเสียง tที่ตามหลังnครับ

89. Positively เพาะ/พ้อ/พาสสถีฟหลี่/ธีปหลี

90. Independence อินดิ่เพ้นดึ่นสส ..........

91- 105

91. Trouble เท่อะๆๆๆทร้าโบ๊ะ(เหล่อะ)

92. Record เร็คขอรด/ หรี่ข้อรด(เด่อะ)

93. Concern ขั่น/ขึ่นเซรืน(เหน่อะ)

94. Absolutely แอ๊ปเส่อะลู้ปหลี่

95. Impact อิ้มแพ็ค(เท่อะ) ตรงอิ้มต้องกดเสียงหนักนิดนึง ไม่ใช่ อิ้มเบาๆแบบไทยครับ 96. Interest อิ้นเทร็ส(เถ่อะ)

97. Later เล้เถ่อะ/เก่อะ

98. Evident เอ้ฟวิ้/เว้อะดึ่น(เถ่อะ)

99. Islander ไอ๊เเหล่นเด่อะ

100. Exactly อิ่ก/เอ่กแซ้คแบบไม่ละTก็มีนะครับ เถ่อะ) หลี่

101. Difficult ดิ้ฟฟิ่/เฟ่อะค่อล(เถ่อะ) 102.Review หรี่วิว เสียง V

103. Education เอ็ดจู่เค้ฉึ่น

104. Different ดื้ฟฟรึ่น(เถ่อะ/เท่อะ)

105. Park พาร์ค(เค่อะ)/พาค(เค่อะ)

Best regards 

Kru Ton

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Matched content

×
×
  • Create New...